statut

Wybrany fragment ze statutu Przedszkola nr 6 im. Czerwonego Kapturka w Wągrowcu :

§ 1 Nazwa Przedszkola

  1. Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Nr 6 im. Czerwonego Kapturka w Wągrowcu
  2. Siedziba Przedszkola znajduje się w Wągrowcu ul. Lipowa 36 i dwa oddziały w budynku MOPiRPA ul. Lipowa 34.
  3. Przedszkole używa pieczęci podłużnych

Przedszkole nr 6 im. Czerwonego Kapturka

62-100 Wągrowiec, ul. Lipowa 36

tel. 67 262 12 25

NIP 766-16-11-425 ; REGON 570325338

§ 2

  1. Przedszkole jest przedszkolem publicznym.
  2. Organem prowadzącym przedszkole jest: Gmina Miejska Wągrowiec reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wągrowiec z siedzibą w Urzędzie Miejskim ul. Kościuszki 15 A.
  3. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu poprzez Delegaturę w Pile.
  4. Przedszkole jest jednostką budżetową.

Podstawa prawna:

  1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.1082 ze zm.) zwanej dalej ustawą i przepisów wydanych na jej podstawie;

  2. niniejszego statutu.

 

Statut