statut

Wybrany fragment ze statutu Przedszkola nr 6 im. Czerwonego Kapturka w Wągrowcu :

§ 1 Nazwa Przedszkola

  1. Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Nr 6 im. Czerwonego Kapturka w Wągrowcu
  2. Siedziba Przedszkola znajduje się w Wągrowcu ul. Lipowa 36 i dwa oddziały w budynku MOPiRPA ul. Lipowa 34.
  3. Przedszkole używa pieczęci podłużnych

Przedszkole nr 6 im. Czerwonego Kapturka

62-100 Wągrowiec, ul. Lipowa 36

tel. 67 262 12 25

NIP 766-16-11-425 ; REGON 570325338

§ 2

  1. Przedszkole jest przedszkolem publicznym.
  2. Organem prowadzącym przedszkole jest: Gmina Miejska Wągrowiec.
  3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu poprzez Delegaturę w Pile.
  4. Przedszkole jest jednostką budżetową.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1943 ze zmianami)

- Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zmianami)

 

Statut